Mitsukoshi Sendai

4-8-15 Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi
980-8543 Miyagi
Tel.: +812 2225 7111
Fax: