Guangzhou Friendship store

No. 369 Huan Shi Road East
510095 Guangzhou
Tel.: +86 208 349 5897
Fax: +86 208 349 5897