Eye Eye Isuzu

1523-1, Tahishimomachi, Takamatsu-shi
761-8075 Takamatsu
Tel: +818 7864 5225