Chongqing Emperor

Harbour Plaza Hotel, Wuyi Road, Yuzhong District
400010 Chongqing
Tel : +86 236 382 8329
Fax : +86 236 371 5510