Fukuya Hacchobori

6-26 Ebisu-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi
730-0021 Hiroshima
Tel : +818 2246 6111

Hiroshima Sogo

6-27 Moto-machi, Naka-ku, Hiroshima-shi
730-0011 Hiroshima
Tel : +818 2225 2111