Stephanides

2, Stassandrou & Aphrodites street
1060 Nicosia
Tel.: +357 22 275 7929
Fax: +357 22 287 56 06

Stephanides

Hilton Hotel Hilton Executive Wing Archb. Makarios III Avenue
1077 Nicosia
Tel.: + 357 22 237 4400
Fax: