Kyoto Daimaru

Shijyo Takakura, Shimogyo-ku, Kyoto-shi
600-8511 Kioto
Tel.: +817 5211 8111