Fukuya Hacchobori

6-26 Ebisu-cho, Naka-ku, Hiroshima-shi
730-0021 Hiroshima
Tel.: +818 2246 6111