Guangzhou Friendship store

No. 369 Huan Shi Road East
510095 Guangzhou
Tel : +86 208 349 5897
Fax : +86 208 349 5897