Eye Eye Isuzu

1523-1, Tahishimomachi, Takamatsu-shi
761-8075 Takamatsu
Tel.: +818 7864 5225